Què és La Gironina


L’associació Gironina de sords és una entitat sense ànim de lucre, que va néixer a l’any 1976, des d’aleshores treballa per la millora de la qualitat de vida de les persones sordes, i per defensar l’ús de la llengua de signes catalana.

Sempre a favor de la supressió de les barreres de comunicació. Esta formada per persones sordes que utilitzen aquesta llengua per a comunicar-se.

A banda, els socis i sòcies treballen una sèrie de professionals que formen part de la entitat i  treballen per assolir els  objectius de l'entitat. Som un equip, multiidisciplinar.

LA NOSTRA MISIÓ I ELS NOSTRES VALORS

L’accessibilitat universal, que desapareguin les barreres de comunicació.

No discriminació de les  persones amb discapacitat.

Poder fer ús de la llengua de signes tant per comunicar com per rebre informació.

Treballar per la igualtat efectiva entre persones oïdores i persones sordes

Incloure la perspectiva de gènere en totes les nostres actuacions.

Som una entitat que treballa i vetlla per les persones sordes, oferint i donant tot el suporta que aquest col·lectiu necessita, volem,  i per això treballem, la millora de la qualitat de vida, en tot els seu aspectes,d’una manera integral.

Partint de les necessitats comunicatives passant per  la inserció laboral fins la integració social real a la vida comunitària.

EL NOSTRE COMPROMIS

Que la igualtat d’accés a la informació de les persones sordes sigui real, que no existeixi discriminació  ni barreres, per això ens comprometem a treballar er la seva supressió, a recolzar a  les persones sordes en el camí de la vida plena, de la igualtat i el reconeixement per part de la resta de la societat de la seva diferencia i especificitat, de la riquesa de la llengua que parlen.

Mostrem la llengua de signes,donant-li la categoria de llengua que és mereix.

I és per això que vetllarem per el compliment de la llei aprovada al Parlament de l’Estat Espanyol; Llei 27/2007, de 23 d’octubre, per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues. (BOE 255, de 24.10.2007).

I al Parlament de Catalunya, llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana, que diu:

és matèria d’aquesta llei l’aprenentatge de la llengua de signes catalana; la docència en llengua de signes catalana; l’acreditació professional per a fer-ne la interpretació; la designació de la seva institució acadèmica, i la previsió dels canals de participació social en les polítiques lingüístiques relacionades

amb aquesta llengua”

La part final de la Llei la disposició addicional primera disposa que:

“és la normativa sobre accessibilitat en la comunicació la que ha de regular l’ús de la llengua de signes catalana i els mitjans de suport a la comunicació oral en l’accés als serveis públics, en el marc del garantiment de les condicions d’igualtat de les persones sordes i sordcegues.”

Finalitats de l'associació

Els fins de l’associació són:

Lluitar per la supressió de barreres de comunicació existents en la societat actual i reclamar una plena igualtat d’oportunitats i  d’accessibilitat universal.

Fomentar la promoció social, individual i col·lectiva dels seus socis i sòcies

Donar servei a les persones sordes i membres de la comunitat sorda, per tal de poder millorar la seva qualitat de vida:, organitzar cursos de formació, oferir i garantir serveis d’interpretació,  orientació i informació laboral, accessibilitat, igualtat de gènere, suport i atenció social a les persones sordes,  a les famílies i professionals,  i dintre del col·lectiu que ens ocupa especial atenció al més vulnerables: persones grans, joventut , promoció de la dona,  nouvinguts, LGTB.

Treballar conjuntament amb altres entitats, tant públiques o privades per una millora dels serveis i aprofitament del recursos.

Promoure i organitzar activitats culturals i lúdiques per facilitar la trobada i intercanvi entre les persones sordes, sordcegues i oients fomentant així la participació social de les persones sordes

La realització d’activitats de formació permanent adreçades a professors/es no universitaris i a la població en general de la província de Girona.

Promoure cursos de llengua de signes per a persones oients i  persones sordes, per fomentar l’ús de la llengua de signes i integrar-la en l’àmbit quotidià.

Òrgans de Govern


Image title


Transparència i Documents

Aquí podeu consultar la documentació referent a la Gironina. Si trobeu a falta alguna cosa podeu escriure a

Història

1975

El primer redactat dels estatuts es feren amb el nom de: «Unió de Sords de Girona», amb l’ajuda del fundador Sr. Àngel Calafell i Pijoan el qual va ser creador de vàries associacions de sords de Catalunya. El primer president de l’entitat va ser el Sr. Josep Bosch i Bofill, en aquell moment no es feia cap tipus d’activitat, cosa que provocà l’anul•lació dels estatuts i la conseqüent dimissió el mateix any. L’any següent hi va haver una altra vegada, un nou intent de fer funcionar l’associació, de manera que es varen redactar altra vegada els estatuts amb algunes modificacions i aquests foren aprovats el dia 1 d’agost del mateix any.

1976

Era la primera vegada que els socis paguen una quota, aquesta era de 50 pta/mes. Eren uns 20 socis aproximadament. Les activitats realitzades eren exclusivament esportives. La notícia més destacada fou la del gironí Josep Bosch, el qual va ser proclamat Campió d’Espanya d’Escacs per a Sords i va sortir publicat al diari “Los Sitios”. També es va establir la primera Junta Directiva.

1978

Diego Guirado i Miquel Soler es varen presentar com a candidats a les eleccions per ocupar el lloc de la presidència de la Unió de Sords de Girona; les votacions varen ser a favor del Sr. Miquel Soler. Activitats realitzades culturals i esportives: la primera vegada que s’organitzà una excursió, aquesta es va fer a Nostra Senyora del Mont, hi participaren 19 persones sordes, fou una experiència inoblidable, es va publicar en el butlletí informatiu sord “Faro del Silencio”. Les competicions esportives: un partit de futbol de Girona-Casal i un d’escacs entre Ripoll-Girona. Pocs mesos després, el cosí del president, per donar suport a la comunitat sorda, va fer un donatiu d’uns dos milions de pessetes per ajudar a la compra d’un local social, però la notícia va ser acompanyada amb la tràgica mort del mateix president, morí en un accident de trànsit el 17 de juny de 1978; ers solter i tenia 32 anys.
Després de modificar els estatuts els quals foren aprovats per majoria a l’Assemblea, es presentà el nou president: Sr. Manuel Pastor De Las Heras. A partir d’un bon desenvolupament de les activitats en part esportives i culturals: Carcassona (França), Empúries, museus, etc. Curs de Llenguatge Mímica Espanyola amb la duració de dos anys i curs de català. Per primera vegada a la història s’organitzà una parada per vendre roses el dia de Sant Jordi i es feren les primeres Jornades d’Educació Especial; entrevista amb el Governador Civil de Girona, homenatge per part de la Diputació de Girona al Sr. Arcadi Calzada i Saalavedra entre d’altres autoritats, etc.

1980

La primera afiliació a la Federació d’Associacions de Sords de Catalunya (actualment amb el nom de Federació de Sords de Catalunya), mateixa època de la seva fundació. Hi havia 72 socis, però a causa del president que era oralista i no tenia coneixement de la llengua de signes hi hagueren molts problemes, de manera que dimití el 28 de març de 1981.

1981

El cinquè president fou el Sr. Jaume Puig i Gelis (actualment és president de l’Agrupació de Sords de Garrotxa); el Sr. Jaume a part del càrrecde president de l’Associació va fundar una federació: Federació d’Associacions de Sords de les Comarques Gironines; però aquesta no va tenir continuïtat i va dimitir el mes de febrer de 1982. Hi havia 30 socis.

1982

El sisè president, el Sr. Joaquim Fernández i Vila, el seu càrrec durà 4 anys. Pocs mesos després la «Unió de Sords de Girona» va llogar un local en un 4rt pis, era un espai molt reduït i insuficient, de manera que funcionà durant dos mesos. Problemes econòmics, la falta d’electricitat, excés d’humitat, etc... amb tot aquest conjunt de problemes, els socis no els interessà i es va fer un trasllat de local cap a la plaça Vista Alegre de Girona, era propietat d’AVAP. La primera activitat extraordinària que organitzà la Unió durant tres dies: I Jornades de Convivència per a Sords de Catalunya a Joanetes (La Garrotxa), tot un èxit. Assistiren un total de 165 persones! Es va fer per primera vegada una afiliació, a nivell nacional, a la Confederació Nacional de Sords d’Espanya l’any 1985. La Unió participà a les 2es Jornades Culturals per a Sords de Catalunya, com a guanyadors de Girona vàrem tenir: 1r premi al concurs de pintura a l’oli (Manuel Jiménez) i 3r premi del concurs de gastronomia (Teresa Vila) i també ella guanyà pel millor vestit típic català. Hi havia 35 socis.

1986-1990

Joaquim fernández acaba la seva presidència i organitza unes noves eleccions en les quals s’hi presentaren dos candidats: Teresa Vila i Salvador Valls. Finalment guanyà ell per un punt de diferència. El mes de juliol o agost, la Unió adquirí un local social a bon preu, amb un préstec d’un milió de pessetes a pagar amb 10 anys per arribar a ser propietat. Els dos primers anys es varen fer moltes activitats, entre elles la més destacada va ser la presència a l’Ajuntament, acte en el qual el Sr. Valls presentava la seva situació de l’alcaldia a Girona; llavors es varen repartir les medalles de la ciutat. En total participaren unes 42 persones repartides en els actes de 2 dies. Els dos últims anys va començar una gran crisi econòmica, amb un fort descens de socis per falta d’interès cap a les activitats i tampoc es pagaven les quotes de soci.

1990

Salvador Valls acaba els seus 4 anys de president i a la nova presidència es presenta Juan Moreda. Cada vegada la situació s’agreujava més: els deutes, la manca d’activitats... Així que el mateix any, a finals del mes d ‘agost, l’Assemblea Extraordinària va aprovar deixar el local i posar-ho en venda. En aquell moment quedaven 15 socis.

1991

Juan Moreda deixà el càrrec de president i entra el Sr. Josep Cubarsí i Vehí com a president de la Junta Gestora, ell aconsegueix vendre el local. Durant tres anys no hi cap tipus d’activitat, però es continua pagant la quota d’afiliació a la FESOCA i a la CNSE. Hi havia 3 socis.

1994-1996

Es va celebrar l’Assemblea Extraordinària, la majoria acorden tornar a l’entitat i ocupa el lloc de presidenta la Sra. Teresa Vila i Roura. És la primera dona de la història de la comunitat sorda a Girona amb el càrrec de presidenta. Comencen els primers temps de resurrecció i revifalla, hi ha un “boom” d’activitats, en general, i s’ha avançat bastant.

1996

Un dels actes més importants és l’Organització del IX Dia Internacional del Sord a Catalunya: èxit absolut amb la manifestació, unes 400 persones al carrer, magnífic espectacle, arrossada popular amb la presència de 200 persones i la Jornada Internacional de Recerca de Llengua de Signes i Formació de Persones Sordes amb la participació de vàries persones europees i d’Amèrica Llatina.

1997-1999

Es crea la secció de joventut i el mes de novembre es funda el Club Esportiu de Sords del Gironès. Els dies 20 i 21 de març de 1988 s’organitza la I Jornada sobre Educació dels Nens Sords i la Comunitat Sorda. Primera vegada que s’organitza una convivència conjunta entre dues associacions: Girona i Ripoll a la casa de colònies de Besalú. A la tardor de 1998 s’independitzen els cursos de Llengua de Signes de la FESOCA i es crea l’empresa: LLESIG. El mes de juliol de 1999, surt el primer butlletí informatiu: “Gi-Sord”, a càrrec de Daniel Buñuelo (editor).

2000-Actualitat

Surt la pàgina web d’AGS, creada per Daniel Buñuelo. L’associació compra un nou local al carrer Bassegoda, 25 baixos de Girona amb una superfície de 250 m². La Televisió CANAL 1 emet el programa “La setmana en signes”, dues vegades el dissabte i 2 vegades el diumenge.